BIBE
polski   english
Strona główna Instytut badań edukacyjnych
BIBE
Evidence Informed Policy
Zobacz również
Nasze strony
O pracowni

Zespół Pracowni BIBE zajmuje się przede wszystkim monitorowaniem i opracowaniem badań za lata 1989-2015 prowadzonych w zakresie szeroko pojętej edukacji.   >> więcej


napisz do nas
bibe@ibe.edu.pl

Projekt EIPPEE

Terminem Evidence Informed Policy and Practice (EIPP) definiowana jest rozwijająca się dziedzina, określana na różne sposoby w poszczególnych europejskich krajach i kulturach. Obecnie, mówiąc o EIPP, używa się wielu terminów, np.: Evidence Based Policy and Practice, polityka oparta na wiedzy, polityka oparta na dowodach, polityka i praktyka na podstawie dowodów, polityka inspirowana badaniami naukowymi. U podstaw wielu z tych terminów tkwią różne definicje tego, co w poszczególnych krajach określa się, jako istotne dowody, mające potencjalny wpływ na podejmowanie decyzji w obszarze polityki i praktyki edukacyjnej. Źródłem pozyskania dowodów mogą być badania akademickie, raporty, rutynowe statystyki, wymiana doświadczeń i wiedzy praktycznej w danych środowiskach, badania lokalne, krajowe i międzynarodowe.

Instytut Badań Edukacyjnych podejmuje działania dotyczące współpracy w ramach międzynarodowych projektów, takich jak partnerstwo w projekcie EIPPEE (Evidence Informed Policy and Practice in Education in Europe) finansowanym przez Komisję Europejską. Projekt, którego koordynatorem jest prof. David Gough, realizuje zespół badawczy EPPI Centre, Institute of Education, University of  London.

EIPPEE jest dwuletnim projektem (marzec 2011 – marzec 2013), polegającym na współpracy 36 instytucji partnerskich z 23 krajów z całej Europy oraz siedmiu organizacji z czterech krajów spoza Europy i ma na celu zwiększenie wpływu badań naukowych (dowodów) na tworzenie europejskiej polityki edukacyjnej. Projekt EIPPEE stanowi kontynuację projektu EIPEE (Evidence Informed Policy in Education in Europe) zrealizowanego w latach 2010 – 2011, który był finansowany przez Komisję Europejską oraz CERI (Centre for Educational Research and Innovation, OECD). Bieżąca, druga edycja projektu obejmuje:

  • ustanowienie i rozwój sieci organizacji europejskich szerzących politykę opartą na dowodach,
  • rozwijanie mechanizmów infobrokeringu w dziedzinie edukacji, a także wzmacnianie powiązań między badaniami naukowymi a polityką i praktyką,
  • utworzenie i rozwój specjalistycznego portalu, jako narzędzia wymiany wiedzy o badaniach edukacyjnych,
  • możliwość udziału członków sieci w 3 blokach szkoleń on-line i warsztatach,
  • dwie konferencje międzynarodowe.

Udział IBE w projekcie EIPPEE

Wizyty

Przedstawiciele IBE uczestniczyli w trzech spotkaniach w ramach projektu: w Londynie, w Atenach i w Hadze. Na spotkaniu w Atenach zapoczątkowano współpracę z Markiem Newmanem dotyczącą szkoleń i zorganizowania warsztatów EIPPEE w Polsce.

Warsztaty, 15-16 marca 2012 roku

Istotnym efektem współpracy IBE z projektem EIPPEE były warsztaty: Introduction to Systematic Reviews - zorganizowane przez Pracownię BIBE w Warszawie - na temat metody badawczej, która znajduje zastosowanie w polityce opartej na dowodach. Zaproszeni eksperci: Janice Tripney i Mark Newman - badacze z EPPI-Centre,  przeprowadzili zajęcia, zaprojektowane wspólnie z polskimi badaczami, na temat pozyskiwania dowodów metodą przeglądów systematycznych (systematic reviews). Dzięki tej inicjatywie, polscy badacze i interesariusze mieli możliwość bardziej praktycznego zapoznania się z zagadnieniem prowadzenia badań wtórnych na potrzeby EIPP.

EIPPEE Search Portal

Kolejnym, konkretnym efektem naszej współpracy w ramach EIPPEE jest promocja Bazy Informacji o Badaniach Edukacyjnych (BIBE) poprzez umieszczenie jej na stronie EIPPEE Search Portal. W trakcie warsztatów w Hadze przedstawicielki Pracowni BIBE testowały projekt wyszukiwarki portalu EIPPEE w wersji Beta oraz funkcjonowanie informacji o innych instytucjach badawczych i ich bazach danych włączonych do tego portalu. BIBE spełniając kryteria umożliwiające włączenie do zasobów portalu EIPPEE, tym samym znalazła się obok innych europejskich baz danych dotyczących badań w dziedzinie edukacji.

EIPPEE Network

W wyniku naszych starań, informacja o IBE figuruje na liście partnerów projektu, na stronie internetowej EIPPEE. Dane naszego instytutu, zamieszczone wraz z krótką notą informacyjną, stanowią formę promocji IBE w świecie.

Konferencja EIPPEE w Hadze, 9-10 maja 2012

Przedstawicielki Pracowni BIBE uczestniczyły w międzynarodowej konferencji w Hadze, której tematem był postęp w dziedzinie wykorzystania dowodów w polityce i praktyce edukacyjnej w Europie. Konferencja zatytułowana: Advancing the use of research in education across Europe została zorganizowana przez holenderskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki oraz Departament Edukacji i Szkolenia z siedzibą w Belgii. Problemy przewodnie dotyczyły kwestii, w jaki sposób szukać powiązań pomiędzy badaniami a polityką i praktyką w edukacji w Europie oraz jak możemy wspierać wykorzystanie badań przez nauczycieli, polityków i inne osoby zaangażowane w proces decyzyjny w edukacji. Konferencja miała również na celu zachęcanie do dialogu i wymiany doświadczeń między decydentami politycznymi, naukowcami, nauczycielami i innymi interesariuszami na temat lepszego wykorzystania badań (dowodów naukowych) w całej Europie. Postulowano, aby podnieść świadomość i zrozumienie różnych zastosowań i efektów wszystkich rodzajów badań na potrzeby edukacyjnej polityki i praktyki. Jako egzemplifikację materiałów, które mogą posłużyć praktyce i polityce edukacyjnej, zaprezentowano referaty poruszające kwestie o zasadniczym znaczeniu dla edukacji, jakimi są: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej (tzw. odpadu szkolnego) i nauka o funkcjonowaniu mózgu (neuroscience).

 
Tagi
Ostatnie wyszukiwania
Wyszukane słowo Liczba odpowiedzi
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych została stworzona w ramach projektu "BADANIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI ORAZ INSTYTUCJONALIZACJA ZAPLECZA BADAWCZEGO"